ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/13

සිරව තිබු සිතිවිලිත් නිවාඩුවකට ගිහින්


කඳුළු මුතු කැට හරිම ඉනුහුම්

ඇසට නොදැනෙන තරම්

මලානික ඔය සුමුදු කම්මුල්

වැළඳ ගති ඒ දුක් සුසුම්


සිරුරතර ඇති පරතරය

නෙත් පුරා ඇවිදින් ගිහින්

සිත් අතර තිබු ආදරය 

සිතටත් නොකියා ගිහින්


කුරුටු ගැ පන්හිඳත් 

මටත් නොකියා ගිහින්

සිරව තිබු සිතිවිලිත්

නිවාඩුවකට ගිහින්

No comments: