ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/13

හුස්මලන්නට ප්‍රේමයට


ඉඩ දෙන්න සීරුවට 
හුස්මලන්නට ප්‍රේමයට

ඉඩ දෙන්න නිදහසේ 
ගලා යන්නට
ඉඩ දෙන්න බින්දුවක් 
දොතකට අරගන්න 

සෙනෙහෙ ඇතිවුන් නිතර 
මුව දොවයි සීතලට
උනුහුමක් සොයන්නේ 
සීතලට ගුලි වෙන්න

No comments: