ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/13

ශේෂ වූ ප්‍රේමය


ශේෂ වූ ප්‍රේමය
සඟවා ගන්න හදවතේ
ගබුරුම තැනක 
නුබවත් නොදුටු


ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න

සැනසෙන්න ඉඩ දෙන්න


ඒ ශේෂ තවමත් යදින්නේ

ප්‍රාණයයි මොහොතකට

No comments: