ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

8/20/13

ඔබ නොමැති අඩ නින්ද ...... !


                             කටු එලිය විහිදිච්ච කටු ලන්දේ
                             පුන් සඳ විතරයි වැව් කන්දේ
                             ඔබ සිත ඇත දැන් තද නින්දේ
                             මා සිත විතරක් අඩ නින්දේ


8/15/13

ග්ලැඩියේටර් ප්‍රේමයපසෙකලා ඔබ 
මගේ තනි හිත

අරුත් සුන් වු
ග්ලැඩියේටර් ප්‍රේමයට
කෙසේ මුල පුරන්නද
අරුතවත් නොදැන

ඔය ඔබේ 
අහංකාර හිත

8/6/13

සිනමාව තුල සංකේත භාවිතයixfla;hla hkq ixksfõok udOHhla f,i wmg ir,ju ye`Èkaùug mq`Mjk. l,d lD;shl fyda tÈfkod ixksfõokh ;=, hï lsis fohla fjkqfjka ;j;a fohla fmkS isàu ixfla;hla f,i wmg ±laùug mq`Mjk. tf,iu th ú.%y lrkafka kï, flfkl=f.a is; ;=, hï lsis fohla wruqKq ù we;akï th wm ,nd fok fyda wm úiska ks¾udKh lrk ,o m%mxpk yryd kej;;a m%;sia:dkh fõ kï th ixfla;hla ke;akï ixfla;fhys wruqK f,i ±laùug mq`Mjk.
                                                                            udkj ixksfõokfha fndfyda foaj,a i`oyd ixfla;           Ndú;d fjhs. wmg tu ixfla;hka f;areï .ekSug yelsjkafka wm ;=, we;s woyila fyda m%ia;=:hla tu wod, ixfla;h ;=, wvx.= fõ kï muKs. WodyrKhla jYfhka wmg mdf¾ we;s wdf,dl ix{d mqjrejla .;fyd;a ta ;=, j¾K ;=,ska ßh mojkakdg hï wK lsßula úOdkhla ix{dKkh lrhs.
                         m%Odk l;sldjlg meñfKk úg ixfla; Ndú;h iskudlrKh hk ldrKh yd m%;snoaOj mj;sk  wdldrh i`oyd f;dr;=re ú.%y l< hq;= fjhs. hï l,d lD;shla ks¾udKh lrkafkl=g tu l,d lD;sfha ke;skï iskud lD;sfha mßirh" yevh yd ls%hdldÍ;ajh fukau tys jeo.;a lu;a ta ;=, ixfla; lrKfha§ m%Odk fjhs' iskudlrejd ukd wjfndaOhla ta ms
                                         iïNdjH iskudlD;s ;=, wjldYfha we;s tla fohla ;=,ska fndfyda w¾:hka fukau iskudlrejdg fl,skau lSug wjYH fkdjk kuq;a lsjhq;= foa lshdmdhs' lD;sfhys wNscKkh isÿjkafka fï yrydh' fï lshjkakd jq ixfla;lrKh Wfoid iskudj ;=, ixfla;lrK lSmhla ±laùu mq`Mjk'

i.                    Visuals
ii.                  Written
iii.                Music & Sound Effects
iv.                 Non-verbal
v.                   Verbal

by; wdldrfhka ixfla; m%fhda. iskudj ;=, iskudlrejd ks¾udKh lrk úg iskud .%dylhka fï lshkakd jq ixfla;uh úfYaI wjldIh ±k isàu hq;= fjhs' ´kEu iskud m%mxphl ixfla;hla ;=,ska hula m%;sks¾udKh lrkafka fyda fhdackd lrkafka fyda W;af;ackh lrkq ,nkafka woyia f.dvl tl;=jla fyda wdl,amhla fyda ye`.Suls' bka lrkq ,nkafka lD;sh ;=, ta fudfydf;a wmg ixcdkkh jk w¾:h ye`.Su fyda wdl,amh ;=,ska ;j;a ú{dKuh ye`.Sulg wdl,amhlg f.k hduhs' tu lD;sfha há fmf
                                                             ;j ÿrg;a fuu iskudj ;=, ixfla; Ndú;h msKim ki -duk f.a iskud lD;ska f;dard .ekSug leue;af;uq'

fmdÿ ixfla; Ndú;h yd ks¾ñ; ixfla;lrKh

                                     iskudlrejd yg ish ks¾udKfha ixfla;uh ixksfõokh ks¾udKh lr.kakd ,o ixfla; yryd fyda udkj w;r ±kg mj;sk fmdÿ ixfla; jegysï yryd isÿlsÍug ksoyi mj;S' udkjhd ;=, jegySug ,laù ;sfnk ke;skï ks¾udKh ù ;sfnk fmdÿ ixfla;hka ;=Kim ki-duk iskudlrejdf.a ks¾udKhla jk The Isle  iskud lD;sh ;=, fujeks ixfla;hka ndyq,Hhla Ndú;d fjhs' fuu fmdÿ udkùh ks¾ñ; ixfla; Ndú;h ;j;a ir,j jgy.kafka kï" wmg lsisjl= úiska r;= frdai u,la ,nd ÿkakfyd;a bka Tyq fyda weh wdorh m%ldY lrk nj wmg fmdÿ h;d¾:fha jegySug ,la fjhs' Bg fya;=j jkafka r;= frdai u, ;=,ska wdorh fifkyi hk ldrKdj uqla; jk nj wm ksrdhdifhkau ms
                                                                                                         by; ±lajQ wdldrhg iskudlrejdg fndfyda wjia:d j,§ fmdÿ ixfla; ke;skï ks¾ñ; ixfla; u;u mej;Sug yelshdjla fkdue;' kuq;a tjeks ks¾ñ; ixfla;hka i`oyd ks¾udKh ;=,skau jqjo ;u w¾:l:k ,nd fok wjia:d we;' iskudlrejd ish ks¾udKh ;=, ixfla; .Dys;hka Ndú;d lsÍfï§ Bg mdol fldg .kakd jia;=jlg hï ye`.Sula fyda wdl,amhla ,nd § kej; tu ye`.Sï" wdl,am yd f;areï tu jia;=j ;=,ska kej; n,dfmdfrd;a;= fjhs' iskudlrejdg iskud ks¾udKfha ish w¾:l:k uqÿka meñfKkq jia ixfla; fhdod .ekSfï§ ld¾hh Nd¾hhka 02 la wod< fjhs'

01'      wod, ixfla; jia;=jg n,dfmdfrd;a;= jk woyi uqÿka meñKfjk wdldrhg woyia" f;areï yd ye`.Sï .eí lsÍu'
02'      wod, jia;=j jia;=fjka neyer fldg ixfla;hla f,i Ndú;d lsÍu'

                                  by; ±lajQ fojk ldrKdj jgyd .ekSu Wfoid m%ika; chfldä ks¾udKlrejdf.a  ixLdrd iskud lD;sfha nqoaO ukaÈrfha we;s ì;= is;=jï j,g wod, leurd rEm rpkhka fmkaùug mq`Mjk' ta rEm yryd ì;= is;=jï j,g tyd .sh jia;=jg wod, m%mxphkaf.ka neyerfldg ;reK NsCIqjf.a is; ;=, we;s Ndjhka fmdaIKSh wdldrfhka fm%aCIlhd fj; f.k ths' iskudlrejl= ;u iskud lD;sh ;=, Ndú; lrk ixfla; ks¾udKlrk l%u 04 la ±laùug mq`Mjk'

01'      Repition – kej; kej; fmkaùu'
02'      Value placed on an object by a character. – jia;=jlg fyda mqoa.,fhl=g fok úfYaI ia:dkh'
03'     Context – iskud rEm rpkh ;=, jia;=j Ndú; jk ia:dkh'
fuu ldrKdj f;areï .ekSu i`oyd fuh iskud Ndú;h ;=, fldgia lSmhlg   fnod ±laùug mq`Mjk'

·         tla rEm rduqjla ;=, wod, ixfla;uh jia;=jg ,nd fok ia:dkh ^wfkla rEm rduqj,g idfmalaIj&'
·         leurdlrKh ;=, tu jia;=jg ,nd fok jeo.;alu ^Deapth of field&'
·         mQ¾K lD;sh ;=, wod, jia;=j Bg ,nd we;s jeo.;alu'


04'     Special Visual, Aural or Musical Emphasis.

i. Special Visual
hïlsis jia;=jla fjkqfjka th ixfla;d;aulj bÈßm;a lsÍug wjYH wjia:d j,§ oDIH m%uqL;djhla Bg ,nd Èh yels l%u mj;S' ta w;r j¾K" Close-ups, Unusual Camera Angles meyeÈ,s yd wmeyeÈ,s o¾YK ;," ksYÑ; rEm rduq" wdf,dal m%fhda. hk ldrKd .; yelsh'

ii. Aural
úfYAI Yío fyda ix.S; èjks ;=,ska m%uqL;djh ,nd §u'

iii. Musical Emphasis.
iajNdúl Yío fyda ksYaYío;djhla ;=,ska ixfla;uh m%uqL;djh ,nd §u'

                           iskudlrejka lD;sh ;=, ;ukag lsj hq;= foa meyeÈ,sj fl,ska lsj hq;= yelshdj ;snqK o Tyq tfia fkdlrhs' tu ksid iskudlrejka ;u woyi fjkhï wdldrhlska f.d;d tkq ,nk w;r ta i`oyd Tyq Ndú;d lrk ixfla;hka iuyrla meyeÈ,s yd ksrjq,a udkhl ießirk w;r igyk ixfla; Ndú;fhka wmeyeÈ,s ixl+,;djhkaf.ka hq;=j ;sfnhs' tu ksid tu wmeyeÈ,s ixfla;hka yryd meyeÈ,s f;areula .uHudk lr .ekSug fkdyel' tla f;areula o Èh fkdyel' tajdg úúO w¾:l;khka fm%alaIlhdf.a fldaKh wkqj ,nd §ug isÿfjhs' tys f;areu iskudlrejd fma%laIlhdj w;rux lsÍug W;aidy orkjd hkak fkdfjhs' iskudlrejd th lrkq ,nkafka ish iskud lD;sh fmdaIKh lsÍu Wfoidhs'Symbolic Paterns of Progressions.

ixfla; ls%hdlrkafka ;ks ;ksj jqj;a tu ixfla; ;=, wfkHdakH iïnkaO;djhla mj;S' fuu iskud jHdlrKh ;=, Symbolic paterns kï fõ' iskudlrejd ish woyi ixfla; lSmhla jqjo lD;sh ;=, .eí lsßug W;aidy orhs' fï wdldrhg ks¾udKh lrk ,o ixfla;hka lD;sh ;=, .,dhdu ;=, lD;sfhys jákdlu jeä lr ;u iajlSh woyi uqÿka muqKqjd,kq ,nhs' th iskud Ndú;h ;=, Progressions f,i yeÈkafõ' 


Symbolic Values in Complict


                            we;eï iskud lD;ska ;=, mj;sk we;eï .egqï wjia:d yqfola thdldru .egqula f,ig uelshhs' kuq;a fndfyda wjia:d j,§ fuu ldrKh ixfla;d;aulj bÈßm;a jk pß;hka" isoaê fyda fldaK wod, .egqï wjia:djg wu;rj fjk fldaKhl isg w¾: mQ¾Kj lD;sh ;=, ls%hd lrhs' fuh lS;sfhys wOHCIjrhd ke;skï iskudlrejdf.a wmQ¾j;ajh u; biau;= jk ldrKdjls' fuys Complict ke;skï .egqu f,i olajkq ,nkafka yqfola lD;sfhys ta ta isoaêhg wod, rEm rpkh ;=, we;s jia;+kaf.a iïnkaO;djh m%n, jk ;ek fï lshjkakd jq .egqu biau;= fjhs' ta ta rEm rduqj ;=,ska m%n, fldg Tijd ;eîu ;=, fu lshkakd jq .egqu ±lsh yelsh' fuu .egqu f.k taug ixfla;uh m%n,;djhla iskudlrejd fhdod .ekSu ;=, by; ldrkdj uqÿka muqKqjd,Kq ,nhs'

තවමත් රැඩිකල් අපි

ඔව්....
අපි රැඩිකල් තමයි

ඇඹුල් පේර ගෙඩි කාපු
ඛේටයේ කිරි සුවඳ
තවමත් අපට මතකයි..
එදා වාගේ අදත්

කටු කම්බි වැට යටින්
පොඩියකට රිංගගෙන
එකපත අනා කෑ
සහෝදරත්වයේ උණුහුමට
ආදරයෙන් ගුලි වෙන්න
රැඩිකල් සිතක් අරන්

8/5/13

හැම්ලට්

අතැගිලි අතර සිර වුනු 
රේඛා අතර කොහොමද
දෛවයක් ලියවෙන්නේ....

මම මට අයිති බව මා දනිමි
මා මගේය 
මා කරන දේ මගෙය 
ආදරය වෛරය දුක
උපරිම තැනක පෙන්වන
පලි ගැනීමත් මා සතුය ...

ඉතින් මේ රේඛා කුමක්නම් කියම්ද ?

8/3/13

රෝගියාට පිළිතුරක්

අහංකාර හදවත යට
උනුහුමට ගලා යන 
රුධිරයට
ආලකම් පුරුදු කලේ 
ඔබ .....

කුමක්නම් කරන්නද ...?
සේලයින් කුරක් පමණි ඇත්තේ
ඔබ හට දෙන්න