ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

10/18/11

සියලු තැන් නිහඬය


නිහඬය
සියලු තැන් නිහඬය
මෘදු සුළං පහරක හීන් ස්වරයක්
සැණින් බිඳලීය සියලු දෙය .........

ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික
මෘදු ස්වරය දැවටිගත්
හීන් පිණි බිඳු
එකින් එක වැළඳගති
රෑ කුමුදු පෙති තුඩග ......

සීතලට ඇඹරෙන
ගැටිසි මල් තුඩු
එකින් එක තුරුලුවෙයි
වසුදරා තුරුලට

මා නොදුටුවෙමි

සිහිල් සමිර පොදි සමග ආ
අතහැරුණු තුෂර බිඳු
අවසර නොගෙන මාගේ
කවුළුව තුලින් රිංගා
වැළඳගති මාගේ වම් උරහිස ..........

එකින් එක
හදවත දිගේ කාන්දු වූ
ලතෙත් සීතල
දෙපතුල දක්වාම ලැගුම් ගත්තේය

මා හට කිරීමට කිසිවක් නොමැත.

පොරවනය අතහැර
විඳගතිමි ඒ සීතල ..........