ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/13

සඳ එලිය අහන්කාරයි


දුක නොදුටු ආදරය
නොමේරු ප්‍රේමයේන්
තව තවත් වල්මත්ව
වියරු වී සිටිත් 

එත් මල්සර හැඟුම්
තවමත් කෝඩුකාරයි 
සඳ එලිය විතරක් 
අහන්කාරයි

No comments: