ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/28/13

වැහි බින්දු පින්න අස්සේ

වැහි බින්දු පින්න අස්සේ
හොරැහින් එති තුරුලේ
ඉන්නම් ලගින් මිහිරේ
උණුසුම් වෙමින් තුරුලේ

මෝසම් සුලන් විසිරී දෙකමුල් සිබියි සීතෙන්
වැහි බින්දු පේලි පේලි දෙපතුල් දොවයි සීතෙන්
මේ රැයේ තනි වෙමු
උනුහුමේ රේණු අස්සේ 

වැහි බින්දු පින්න අස්සේ
හොරැහින් එති තුරුලේ .....//

හැගුමන් ලයේ තෙරෙපී හඩවයි සිතුම් පහසින්
දෙනුවන් අගින් සිතුමන් තෙරපෙයි හැගුම් විලසින් 
මේ රැයේ තනි වෙමු
උනුහුමේ රේණු අස්සේ 

වැහි බින්දු පින්න අස්සේ
හොරැහින් එති තුරුලේ .....///

No comments: