ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

10/31/13

That was a day like today ( Shadow Short Film ) - Film by Ushan Perera

http://www.youtube.com/v/ZZUr8l5vNSs?version=3&autohide=1&autohide=1&attribution_tag=HG6Q2gmC57vTCCKauBNF3g&showinfo=1&autoplay=1&feature=share

10/2/13

පමා වී හෝ එති

හදවත මැදින්  බේරෙන ආදරේ දහදිය 
දෙපතුල් අරා හිමිහිට බේරී බේරී පියමන් කරයි 
පෙර දින මා වෙලු හසරැල්  පවන් පොඩි
පමා වී හෝ එතියි සිත පෙරමන් බලයි