ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

2/18/10

නාඩ මගෙ පුතු ........කිරට හඩනා මව්ගෙ සුදු පුතු
නැළවියන් දැන් පියන් ඇසිපිය
බිය නොවන් පුතු මාර දූටත්
අම්මා නුඹ ළඟ සිටිත් තනියට

සිඳගනන් නුඹෙ හසරැලිත් ගෙන
සඳන මුතු වැල් පළන්දයි ඉඟ
ඉතිං මගෙ පුතු නැළවියන් දැන්
සිඳගනන් හට එන්න සිහිනෙන්

නිදි කිරයි තරු රෑන් පුතු ළඟ
පුතුගෙ තනියට පිපී කඩුපුල්
නාඩ මගෙ පුතු කිරෙන් නැළවී
නැළවියන් නෙතු පිය වසා

සීත මද නළ කුමුදු පෙති ගෙන
පාව එයි මගෙ පුතු සොයාගෙන
කුමුදු පෙති මත නැළවි නැළැවී
නිදන් මගෙ පුතු නෙතු පියාගෙන

No comments: