ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

9/12/13

බේරෙනා විට ලේ බිඳක්

 හදවත හිර වෙලා සීතලට
පැලෙන්නට වෙර දරයි වේගයෙන්
තදකරන් හිත විරියෙන්
දරා ගමි මේ වේදනාවන්  

පෙනී පෙනී ලය මතින්
බේරෙනා  විට ලේ බිඳක්
සීරුවෙන් එය පිස දමමි එය 
ඔබේ නෙත් දැවටෙන්නට කලින් No comments: