ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

8/20/13

ඔබ නොමැති අඩ නින්ද ...... !


                             කටු එලිය විහිදිච්ච කටු ලන්දේ
                             පුන් සඳ විතරයි වැව් කන්දේ
                             ඔබ සිත ඇත දැන් තද නින්දේ
                             මා සිත විතරක් අඩ නින්දේ


1 comment:

තරියා said...

ඇඩෙනවා නේ ඉතිං...