ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

8/6/13

සිනමාව තුල සංකේත භාවිතයixfla;hla hkq ixksfõok udOHhla f,i wmg ir,ju ye`Èkaùug mq`Mjk. l,d lD;shl fyda tÈfkod ixksfõokh ;=, hï lsis fohla fjkqfjka ;j;a fohla fmkS isàu ixfla;hla f,i wmg ±laùug mq`Mjk. tf,iu th ú.%y lrkafka kï, flfkl=f.a is; ;=, hï lsis fohla wruqKq ù we;akï th wm ,nd fok fyda wm úiska ks¾udKh lrk ,o m%mxpk yryd kej;;a m%;sia:dkh fõ kï th ixfla;hla ke;akï ixfla;fhys wruqK f,i ±laùug mq`Mjk.
                                                                            udkj ixksfõokfha fndfyda foaj,a i`oyd ixfla;           Ndú;d fjhs. wmg tu ixfla;hka f;areï .ekSug yelsjkafka wm ;=, we;s woyila fyda m%ia;=:hla tu wod, ixfla;h ;=, wvx.= fõ kï muKs. WodyrKhla jYfhka wmg mdf¾ we;s wdf,dl ix{d mqjrejla .;fyd;a ta ;=, j¾K ;=,ska ßh mojkakdg hï wK lsßula úOdkhla ix{dKkh lrhs.
                         m%Odk l;sldjlg meñfKk úg ixfla; Ndú;h iskudlrKh hk ldrKh yd m%;snoaOj mj;sk  wdldrh i`oyd f;dr;=re ú.%y l< hq;= fjhs. hï l,d lD;shla ks¾udKh lrkafkl=g tu l,d lD;sfha ke;skï iskud lD;sfha mßirh" yevh yd ls%hdldÍ;ajh fukau tys jeo.;a lu;a ta ;=, ixfla; lrKfha§ m%Odk fjhs' iskudlrejd ukd wjfndaOhla ta ms
                                         iïNdjH iskudlD;s ;=, wjldYfha we;s tla fohla ;=,ska fndfyda w¾:hka fukau iskudlrejdg fl,skau lSug wjYH fkdjk kuq;a lsjhq;= foa lshdmdhs' lD;sfhys wNscKkh isÿjkafka fï yrydh' fï lshjkakd jq ixfla;lrKh Wfoid iskudj ;=, ixfla;lrK lSmhla ±laùu mq`Mjk'

i.                    Visuals
ii.                  Written
iii.                Music & Sound Effects
iv.                 Non-verbal
v.                   Verbal

by; wdldrfhka ixfla; m%fhda. iskudj ;=, iskudlrejd ks¾udKh lrk úg iskud .%dylhka fï lshkakd jq ixfla;uh úfYaI wjldIh ±k isàu hq;= fjhs' ´kEu iskud m%mxphl ixfla;hla ;=,ska hula m%;sks¾udKh lrkafka fyda fhdackd lrkafka fyda W;af;ackh lrkq ,nkafka woyia f.dvl tl;=jla fyda wdl,amhla fyda ye`.Suls' bka lrkq ,nkafka lD;sh ;=, ta fudfydf;a wmg ixcdkkh jk w¾:h ye`.Su fyda wdl,amh ;=,ska ;j;a ú{dKuh ye`.Sulg wdl,amhlg f.k hduhs' tu lD;sfha há fmf
                                                             ;j ÿrg;a fuu iskudj ;=, ixfla; Ndú;h msKim ki -duk f.a iskud lD;ska f;dard .ekSug leue;af;uq'

fmdÿ ixfla; Ndú;h yd ks¾ñ; ixfla;lrKh

                                     iskudlrejd yg ish ks¾udKfha ixfla;uh ixksfõokh ks¾udKh lr.kakd ,o ixfla; yryd fyda udkj w;r ±kg mj;sk fmdÿ ixfla; jegysï yryd isÿlsÍug ksoyi mj;S' udkjhd ;=, jegySug ,laù ;sfnk ke;skï ks¾udKh ù ;sfnk fmdÿ ixfla;hka ;=Kim ki-duk iskudlrejdf.a ks¾udKhla jk The Isle  iskud lD;sh ;=, fujeks ixfla;hka ndyq,Hhla Ndú;d fjhs' fuu fmdÿ udkùh ks¾ñ; ixfla; Ndú;h ;j;a ir,j jgy.kafka kï" wmg lsisjl= úiska r;= frdai u,la ,nd ÿkakfyd;a bka Tyq fyda weh wdorh m%ldY lrk nj wmg fmdÿ h;d¾:fha jegySug ,la fjhs' Bg fya;=j jkafka r;= frdai u, ;=,ska wdorh fifkyi hk ldrKdj uqla; jk nj wm ksrdhdifhkau ms
                                                                                                         by; ±lajQ wdldrhg iskudlrejdg fndfyda wjia:d j,§ fmdÿ ixfla; ke;skï ks¾ñ; ixfla; u;u mej;Sug yelshdjla fkdue;' kuq;a tjeks ks¾ñ; ixfla;hka i`oyd ks¾udKh ;=,skau jqjo ;u w¾:l:k ,nd fok wjia:d we;' iskudlrejd ish ks¾udKh ;=, ixfla; .Dys;hka Ndú;d lsÍfï§ Bg mdol fldg .kakd jia;=jlg hï ye`.Sula fyda wdl,amhla ,nd § kej; tu ye`.Sï" wdl,am yd f;areï tu jia;=j ;=,ska kej; n,dfmdfrd;a;= fjhs' iskudlrejdg iskud ks¾udKfha ish w¾:l:k uqÿka meñfKkq jia ixfla; fhdod .ekSfï§ ld¾hh Nd¾hhka 02 la wod< fjhs'

01'      wod, ixfla; jia;=jg n,dfmdfrd;a;= jk woyi uqÿka meñKfjk wdldrhg woyia" f;areï yd ye`.Sï .eí lsÍu'
02'      wod, jia;=j jia;=fjka neyer fldg ixfla;hla f,i Ndú;d lsÍu'

                                  by; ±lajQ fojk ldrKdj jgyd .ekSu Wfoid m%ika; chfldä ks¾udKlrejdf.a  ixLdrd iskud lD;sfha nqoaO ukaÈrfha we;s ì;= is;=jï j,g wod, leurd rEm rpkhka fmkaùug mq`Mjk' ta rEm yryd ì;= is;=jï j,g tyd .sh jia;=jg wod, m%mxphkaf.ka neyerfldg ;reK NsCIqjf.a is; ;=, we;s Ndjhka fmdaIKSh wdldrfhka fm%aCIlhd fj; f.k ths' iskudlrejl= ;u iskud lD;sh ;=, Ndú; lrk ixfla; ks¾udKlrk l%u 04 la ±laùug mq`Mjk'

01'      Repition – kej; kej; fmkaùu'
02'      Value placed on an object by a character. – jia;=jlg fyda mqoa.,fhl=g fok úfYaI ia:dkh'
03'     Context – iskud rEm rpkh ;=, jia;=j Ndú; jk ia:dkh'
fuu ldrKdj f;areï .ekSu i`oyd fuh iskud Ndú;h ;=, fldgia lSmhlg   fnod ±laùug mq`Mjk'

·         tla rEm rduqjla ;=, wod, ixfla;uh jia;=jg ,nd fok ia:dkh ^wfkla rEm rduqj,g idfmalaIj&'
·         leurdlrKh ;=, tu jia;=jg ,nd fok jeo.;alu ^Deapth of field&'
·         mQ¾K lD;sh ;=, wod, jia;=j Bg ,nd we;s jeo.;alu'


04'     Special Visual, Aural or Musical Emphasis.

i. Special Visual
hïlsis jia;=jla fjkqfjka th ixfla;d;aulj bÈßm;a lsÍug wjYH wjia:d j,§ oDIH m%uqL;djhla Bg ,nd Èh yels l%u mj;S' ta w;r j¾K" Close-ups, Unusual Camera Angles meyeÈ,s yd wmeyeÈ,s o¾YK ;," ksYÑ; rEm rduq" wdf,dal m%fhda. hk ldrKd .; yelsh'

ii. Aural
úfYAI Yío fyda ix.S; èjks ;=,ska m%uqL;djh ,nd §u'

iii. Musical Emphasis.
iajNdúl Yío fyda ksYaYío;djhla ;=,ska ixfla;uh m%uqL;djh ,nd §u'

                           iskudlrejka lD;sh ;=, ;ukag lsj hq;= foa meyeÈ,sj fl,ska lsj hq;= yelshdj ;snqK o Tyq tfia fkdlrhs' tu ksid iskudlrejka ;u woyi fjkhï wdldrhlska f.d;d tkq ,nk w;r ta i`oyd Tyq Ndú;d lrk ixfla;hka iuyrla meyeÈ,s yd ksrjq,a udkhl ießirk w;r igyk ixfla; Ndú;fhka wmeyeÈ,s ixl+,;djhkaf.ka hq;=j ;sfnhs' tu ksid tu wmeyeÈ,s ixfla;hka yryd meyeÈ,s f;areula .uHudk lr .ekSug fkdyel' tla f;areula o Èh fkdyel' tajdg úúO w¾:l;khka fm%alaIlhdf.a fldaKh wkqj ,nd §ug isÿfjhs' tys f;areu iskudlrejd fma%laIlhdj w;rux lsÍug W;aidy orkjd hkak fkdfjhs' iskudlrejd th lrkq ,nkafka ish iskud lD;sh fmdaIKh lsÍu Wfoidhs'Symbolic Paterns of Progressions.

ixfla; ls%hdlrkafka ;ks ;ksj jqj;a tu ixfla; ;=, wfkHdakH iïnkaO;djhla mj;S' fuu iskud jHdlrKh ;=, Symbolic paterns kï fõ' iskudlrejd ish woyi ixfla; lSmhla jqjo lD;sh ;=, .eí lsßug W;aidy orhs' fï wdldrhg ks¾udKh lrk ,o ixfla;hka lD;sh ;=, .,dhdu ;=, lD;sfhys jákdlu jeä lr ;u iajlSh woyi uqÿka muqKqjd,kq ,nhs' th iskud Ndú;h ;=, Progressions f,i yeÈkafõ' 


Symbolic Values in Complict


                            we;eï iskud lD;ska ;=, mj;sk we;eï .egqï wjia:d yqfola thdldru .egqula f,ig uelshhs' kuq;a fndfyda wjia:d j,§ fuu ldrKh ixfla;d;aulj bÈßm;a jk pß;hka" isoaê fyda fldaK wod, .egqï wjia:djg wu;rj fjk fldaKhl isg w¾: mQ¾Kj lD;sh ;=, ls%hd lrhs' fuh lS;sfhys wOHCIjrhd ke;skï iskudlrejdf.a wmQ¾j;ajh u; biau;= jk ldrKdjls' fuys Complict ke;skï .egqu f,i olajkq ,nkafka yqfola lD;sfhys ta ta isoaêhg wod, rEm rpkh ;=, we;s jia;+kaf.a iïnkaO;djh m%n, jk ;ek fï lshjkakd jq .egqu biau;= fjhs' ta ta rEm rduqj ;=,ska m%n, fldg Tijd ;eîu ;=, fu lshkakd jq .egqu ±lsh yelsh' fuu .egqu f.k taug ixfla;uh m%n,;djhla iskudlrejd fhdod .ekSu ;=, by; ldrkdj uqÿka muqKqjd,Kq ,nhs'

No comments: