ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

10/5/10

බුදුන් කිව්වාද ඒ ලෙස පුදන්නට මල් විතරක්ම...... !


ඇයි.... !

නෙළුම් මල් විතරක්ම ,
සමන් මල් විතරක්ම ,
සීත පැන් ඉස
පුදන්නේ බුදුගෙට
බණ පදක් අසන්නට ............ !

ඇයි.... !

පන්සලේ ගල් බැම්මෙ
තුනියට හැදෙන කටු රොද
නොයන්නේ බුදු ගෙට
බුදුන් ස්වරයෙන්
බණ පදක් අසන්නට....... !


ඇයි... !

බුදුන් කිව්වාද ඒ ලෙස
පුදන්නට මල් විතරක්ම

ඇයි.... !

කටු රොද නුසුදුසුද
බුදුන්ගෙන් බණ අසන්නට .......... !

2 comments:

ර ත් ග ම යා said...

එල සහෝ...............

Nawya aarekata nimeyune may idripath kiriiima athi vishishtai. said...

Nawya aarekata nimeyune may idripath kiriiima athi vishishtai.