ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

1/19/10

රාත්‍රියම මා සතුයි.......


ආදරය එතරම්ම මිහිරියි
නුඹ තරම් සිත ළඟ රැඳෙන
සුළඟ එතරම්ම උනුසුම්
ඔබේ සුසුමන් තරමටම
මල් පෙති තරම් සිනිඳුයි
ඔබෙ කොපුල් සිඹිනකොට
රාත්‍රියම මා සතුයි
නුඹ සිහින ගෙනෙනකොට...............

No comments: