ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/30/14

වසන්තය එනවා සත්තමයි


වසන්තය එනවා සත්තමයි සුහුබුල් සිනා අරන් 
මග ඇරුනු පෙම් සුවඳ දිගේ    
රොන් සුවඳ අරන් නුබෙ දෙතොල දිගේ 
පාර සොයන් ඒවී 
පෙම් වසන්තයක් ඒවී 

ලෝවනීය කැලුමින් තෙමී හද පවන් නන්වයි 
හිම සීත අරණින්  නුබෙ සුවඳ අරන් 
පාර සොයන් ඒවී 
පෙම් වසන්තයක් ඒවී 

ප්‍රේමනීය හැඟුමින් වෙලී  මන දෝරෙ නන්වයි
දලනිදු  පතුලෙන් නුබෙ හීන අරන් 
පාර සොයන් ඒවී 
පෙම් වසන්තයක් ඒවී 

වසන්තය එනවා සත්තමයි සුහුබුල් සිනා අරන් 
මග ඇරුනු පෙම් සුවඳ දිගේ    ...... //

 lyrics by Ushan Pushpakumara Perera

No comments: