ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

7/24/14

මල් තුහින හේමන්තයේ පෙම් විහඟපෙම් සිත් සා මැවූ පිං වත් සිත් දැරූ සංසාර ආරණ්‍යයේ
තුහින පෙති සුව දැරූ ලවන මද මත් කෙරූ මල් තුහින හේමන්තයේ
කමල පෙම් ගී තැනූ කිනුරු සිතුවම් කෙරූ රූ සිරිනි රණ තිසරියේ
පෙමද මදහස යුතූ මහද සිරිසර නැගූ පෙම් විහඟ දෝ බැසගියේ 

No comments: