ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

4/24/10

උඹත් ඇයත් කලාවක්............


සිත්තරකුගේ
දෑ තුඩු මතින් අබමින්
විලි ඇරත් ඩේවිඩ්
නිම වීය
ඒ දෑ තුඩෙන්ම
විලි වැසූ ඇයවද නිමවමින්.........
නමුත් ;
කවුරුන්ද කීවෙ
" විලි ලැජ්ජ නැති ඩේවිඩ් "... ?
ඒ උඹත් ඇයත්
කලාවක් බව දන්නා
දන්නා හෙයිනි........
ඇරත්..... ,
පාෂාණ භූතව සිටින.......

1 comment:

චතුරංග රූපසිංහ said...

මෙන්න මේ බලොග් එක අයින් කරන්නේ :D