ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

9/27/14

ඔබ ඇවිත් යන්න ඒවි ...!

නැත කිසිදු වචනයක් 
සිත පමණි ඇත්තේ හිරි වැටුණු 
ගල් ගැසුණු හිරි වැටුණු සිතිවිලි 
ලියම් මා කෙසේ 

නිදි සිතත් ඇහැරගෙන 
හැර නොයා සිටින්නේ ඇයිද මන්දා 
මට හුරුයි මේ බොළඳ තනිකම 
හැමදාම තුරුළු කරගෙන සිටි 

අදත් මග බලයි මා 
කාටවත් නොතේරෙයි 
ඒ පෙනෙන සළකුණු 

ඔබ ඇවිත් යන්න ඒවි ...!
No comments: