ස්වභාවිකතවයේ හිනි පෙත්තටම ආ අපි , ස්වාභාවික නොවූත් යථාර්තවාදී නොවුත් බොහෝ දේ සොයන සුනිල දිය දහර යට වැඩෙන සුනිල ලදු පත

6/16/10

කැඩපත...... !


ඔබ
මා රුව දකිති .

මා
ඔබ රුව දකිති .

මා
ඔබ තුලින් මා දකිමි .

නමුත්

ඔබ
ඔබව නොදකිති .

No comments: